nadzory archeologiczne

    Wszelkiego rodzaju badania archeologiczne mogą wykonywać jedynie wykwalifikowani archeolodzy tj. osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych, 5-cio;letnich studiów na kierunku archeologia oraz odbyły po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie tych badań. Przy ustalaniu czasu trwania praktyki nie uwzględnia się uczestnictwa w badaniach archeologicznych prowadzonych metodą powierzchniową, nadzorów archeologicznych i rozpoznawania obiektów archeologicznych przy pomocy odwiertów oraz udziału w opracowywaniu zabytków odkrytych w trakcie badań archeologicznych. (§ 10 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, Dz. U. z 2004 r. Nr 150 poz. 1579) W celu znalezienia archeologa, odpowiedniego do przeprowadzenia potrzebnych Państwu prac należy zgłosić się firmy (np. ARCHEE) lub instytucji, która świadczy usługi archeologiczne. Należy pamiętać, że ustawowo nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac ratowniczych przy zabytkach archeologicznych sprawuje WKZ (art. 91 ustawy o ochronie zabytków). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracach badawczych/ratowniczych WKZ może decyzją administracyjną cofnąć pozwolenia na prowadzenie badań, a tym samym je wstrzymać. W rezultacie odbija się to na terminie realizacji planowanej inwestycji. Należy więc z dużą ostrożnością dobierać wykonawcę koniecznych badań.
    Teksty zaczerpnięte ze strony internetowej Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków