publikacje

Wanda Kozak-Zychman, Rafał Niedźwiadek

 • 1994 Czaszka z Zawichostu. "Konferencja sprawozdawcza: Najważniejsze odkrycia archeologiczne w Polsce środkowowschodniej w 1993 r." Biała Podlaska

Grzegorz Mączka, Rafał Niedźwiadek

 • 1996 Pierwszy sezon badań na grodzisku w Leszczynie, gm. Urzędów, woj. lubelskie. "Archeologia Polski środkowowschodniej", T. I, s. 103-109

Agnieszka i Rafał Niedźwiadkowie

 • 1997 Badania ratowniczo-weryfikacyjne na osadzie wielokulturowej w Dąbrowie w Lublinie. "Archeologia Polski środkowowschodniej", T. II, s. 136-141

Agnieszka i Rafał Niedźwiadkowie, Andrzej Rozwałka

 • 1997 Sprawozdanie z badań wykopaliskowych i odwiertów archeologicznych na stanowisku nr 1 w Skibicach, woj. zamojskie."Archeologia Polski środkowowschodniej", T. II, s. 142-148

Andrzej Rozwałka, Agnieszka i Rafał Niedźwiadkowie

 • 1997 Skibice, stan. 1, gm. Grabowiec, woj. zamojskie. "Informator Archeologiczny. Badania 1996"

Rafał Niedźwiadek

 • 1997 Lublin-Dąbrowa, stan. 19 ("osada na cyplu"). "Informator Archeologiczny. Badania 1996"

Rafał Niedźwiadek

 • 1998 Lublin - Rynek staromiejski i ul. Bramowa. "Informator Archeologiczny. Badania 1997"
 • 1998 Lublin-Dąbrowa, stan. 19 ("osada na cyplu"). "Informator Archeologiczny. Badania 1997"
 • 1998 Mogielnica, stan. 1, gm. Korczew, woj. siedleckie. "Informator Archeologiczny. Badania 1997"
 • 1998 Brzeziny, stan. 26 (tzw. grodzisko w Trójni - "Tatarska Górka), gm. Lubartów, woj. lubelskie. "Informator Archeologiczny. Badania 1997"

Agnieszka i Rafał Niedźwiadkowie

 • 1998 Wyniki badań wykopaliskowych na osadzie wielokulturowej w Lublinie-Dąbrowie, stan. 19. "Archeologia Polski środkowowschodniej", T. III, s. 141-147
 • 1998 Wyniki badań wykopaliskowych na wielokulturowej osadzie w Mogielnicy, stan. 1, woj. siedleckie. "Archeologia Polski środkowowschodniej", T. III, s. 183-187
 • 1998 Wyniki nadzorów archeologicznych na ulicy Bramowej i zachodniej pierzei Rynku w Lublinie. "Archeologia Polski środkowowschodniej", T. III, s. 237-242

Agnieszka i Rafał Niedźwiadkowie, Andrzej Rozwałka

 • 1998 Wyniki badań gródka stożkowatego w Brzezinach - Trójni, stan. 26, woj. lubelskie. "Archeologia Polski środkowowschodniej", T. III, s. 227-233

Rafał Niedźwiadek

 • 1999 Lublin - Rynek staromiejski. "Informator Archeologiczny. Badania 1998"
 • 1999 Mogielnica, stan. 1A, gm. Korczew, woj. siedleckie. "Informator Archeologiczny. Badania 1998"

Rafał Niedźwiadek

 • 1999 Sprawozdanie z weryfikacyjnych badań wykopaliskowych na domniemanym grodzisku w Mogielnicy, st. 1A, pow. siedlecki, woj. mazowieckie. "Archeologia Polski środkowowschodniej", T. IV, s. 148-153
 • 1999 Wyniki nadzorów archeologicznych przeprowadzonych w obrębie Rynku Staromiejskiego w Lublinie. "Archeologia Polski środkowowschodniej", T. IV, s. 185-190

Andrzej Rozwałka, Rafał Niedźwiadek

 • 1999 Dzieje ulicy Krakowskie Przedmieście w Lublinie w świetle analizy stratygrafii kulturowej. "Archeologia Polski środkowowschodniej", T. IV, s. 215-231

Rafał Niedźwiadek

 • 2000 Wyniki nadzorów archeologicznych przy remoncie kamienicy na ul. Złotej nr 3 w Lublinie. "Archeologia Polski środkowowschodniej", T. V, s. 155-164

Rafał Niedźwiadek

 • 2002 Skarb w nawie bocznej. "Zabytki", nr 1 (6), s. 19-25

Rafał Niedźwiadek

 • 2003 Badania w kryptach pod południową nawą Archikatedry w Lublinie. "Z otchłani wieków. Archeologia Lubelszczyzny", R. 58, Nr 1-4, s. 98-104

Rafał Niedźwiadek, Andrzej Rozwałka

 • 2003 Osadnictwo Kocka i okolic w pradziejach i średniowieczu. [w:] "Studia z dziejów Kocka", (red.) R. Szczygieł, Lublin, s. 9-32

Andrzej Rozwałka, Rafał Niedźwiadek, Marek Stasiak

 • 2003 Lublin średniowieczny - etapy rozwoju. "Z otchłani wieków. Archeologia Lubelszczyzny", R. 58, Nr 1-4, s. 93-97

Rafał Niedźwiadek

 • 2004 Symbolika i treści grobu podkurhanowego na przykładzie lubelskich nekropoli.[w:] Lublin przez wieki. Szkice z badań archeologicznych, (red.) E. Banasiewicz-Szukuła, A. Stachyra, B. Gosik-Tytuła, Lublin, s. 21-30
 • 2004 Pochówki w kościele pojezuickim p.w. św. Jana w Lublinie jako przykład szlacheckiej obrzędowości pogrzebowej z okresu staropolskiego. [w:] Lublin przez wieki. Szkice z badań archeologicznych, (red.) E. Banasiewicz-Szukuła, A. Stachyra, B. Gosik-Tytuła, Lublin, s. 107-129

Andrzej Rozwałka, Rafał Niedźwiadek

 • 2004 Początki Kazimierza Dolnego w świetle źródeł archeologicznych i historycznych. [w:] Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów Wschodniej Polski. (red.) Radosław Dobrowolski, Sławomir Terpiłowski. Lublin, s. 61-68

Andrzej Rozwałka, Łukasz Rejniewicz, Rafał Niedźwiadek

 • 2004 Gród w Podgórzu - wczesnośredniowieczne wrota Kotliny Chodelskiej. [w:] Przez pradzieje i wczesne średniowiecze, (red.) Jerzy Libera, Anna Zakościelna, Lublin

Rafał Niedźwiadek, Jacek Tkaczyk

 • 2006 Odkrycia archeologiczne poprzedzające remont poczty w Lublinie. [w:] Budynek Poczty Głównej w Lublinie (red.) Z. Nestorowicz, Lublin, s. 7-32

Andrzej Rozwałka, Rafał Niedźwiadek, Marek Stasiak

 • 2006 Wczesnośredniowieczny Lublin. Studium rozwoju przestrzennego. Warszawa. Orygines Polonorum 1

Rafał Niedźwiadek

 • 2007 Cztery zespoły kafli lubelskich z okresu od początku XVI do połowy XVII w. [w:] średniowieczne i nowozytne kafle. Regionalizmy - Podobieństwa - Różnice (red. M. Dąbrowska, H. Karwowska), Białystok